ALGEMENE VOORWAARDEN

B2B

 

Deze algemene voorwaarden (hierna genoemd ‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en facturen die THREE OF A KIND BV – met maatschappelijke zetel te Aarschotsesteenweg 75, 3110 Rotselaar, België, en met ondernemingsnummer 0743.743.441 (hierna genoemd ‘TOAK’) aan de dienstverkrijger (hierna genoemd ‘de Klant’) verstuurd. De Klant aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

In het geval dat enige voorwaarden opgenomen in een overeenkomst of het Aanbod afwijken van enige bepalingen opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, zullen de specifieke voorwaarden uiteengezet in die overeenkomst of Aanbod, voorrang hebben.

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanbod: alle aanbiedingen, offertes en enige andere prijsopgaves met betrekking tot de Diensten, uitgaande van TOAK. Een Aanbod kan zowel via de website (www.threeofakind.design), via e-mail of via sociale media aan de Klant worden meegedeeld.          
 2. Diensten: alle diensten die TOAK in samenspraak met en voor de Klant presteert (zoals nader omschreven in artikel 2), alsook alle bijkomende aanvullende diensten die met voorgaande verband houden.
 1. Klant: De verkrijger van de Diensten, zijnde de onderneming die een Aanbod aanvaardt en bijgevolg gebonden is door de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

 

 1. Overeenkomst: elk Aanbod dat door de Klant wordt aanvaard en waarbij de Klant bijgevolg instemt met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en enige andere aanvullende voorwaarden die in het Aanbod worden opgenomen.

 

Artikel 2 – Aanbod en aanvaarding 

2.1. TOAK biedt, onder andere, de volgende Diensten aan: (i) interieurdesign; (ii) graphic design; (iii) visualisaties; (iv) interieurdesign cursussen; (v) coaching calls voor creatieve ondernemers of ondernemers in wording. De specifieke Diensten worden zorgvuldig beschreven in elk Aanbod en aangepast aan de noden van de Klant.

2.2. Het Aanbod van de Diensten wordt na samenspraak met de Klant, ter ondertekening aangeboden, via het online programma ‘Moneybird’. Het Aanbod houdt een voorstel in, waarbij de Klant vrij is om enkele (vooraf besproken) optionele fases aan te vinken, opdat de Diensten worden aangepast aan de noden van de Klant. Bij ondertekening van het Aanbod door de Klant, komt de Overeenkomst tot stand en gaat de Klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op elk Aanbod.

2.3. Elk Aanbod blijft gedurende dertig (30) kalenderdagen geldig. In het geval dat de Klant het Aanbod niet aanvaardt binnen deze periode, vervalt het Aanbod automatisch. TOAK is in elk geval gerechtigd om bij een nieuw/volgend Aanbod aan de Klant, voor dezelfde Diensten, andere voorwaarden voor te leggen ter aanvaarding.

2.4. Het Aanbod wordt alsook als aanvaard beschouwd indien de Klant medewerking verleend aan de effectieve uitvoering van de Diensten beschreven in het Aanbod, door onder andere (maar niet beperkt tot) het betalen van een (voorschot)factuur.

2.5. TOAK kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage prijs voor de Diensten. De Klant zal in dergelijk geval een aangepast Aanbod krijgen, dat de Klant vrijblijvend kan aanvaarden.

 

Artikel 3 – Levering van de Diensten

3.1. Bij aanvaarding van het Aanbod voor het presteren van de Diensten, gaat de Klant ermee akkoord dat de uitvoering van de Overeenkomst niet wordt uitgesteld, tenzij met schriftelijk akkoord van TOAK.

3.2. TOAK bepaalt per fase de termijn waarbinnen de Diensten aanvangen en/of gepresteerd worden. TOAK engageert zich om de opgegeven termijnen voor de aanvang of het presteren van de Diensten te respecteren.

3.3. TOAK is volledig afhankelijk van de correcte input van de Klant, om haar Diensten per fase aan te vatten/te voltooiien. Elke termijn die wordt meegedeeld door TOAK (al dan niet in het Aanbod) is hoe dan ook indicatief. In het geval dat TOAK tot de vaststelling komt dat de Diensten onmogelijk binnen de opgegeven termijn zullen worden aangevat/gepresteerd, zal TOAK de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. In dergelijk geval zal TOAK, in samenspraak met de Klant, een nieuwe termijn overeenkomen.

3.4. Behoudens in gevallen van grove fout of fraude, zal TOAK op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor het verstrijken van de opgegeven termijn.

 

Artikel 4 – Prijzen en betalingen

4.1. TOAK vermeldt de (indicatieve) prijzen op de offerte met een nauwkeurige beschrijving van de te leveren Diensten, aan de hand van de geschatte te presteren uren voor de voltooiing van de Diensten (per fase). De uiteindelijke totale prijs voor de Diensten wordt berekend op basis van de respectievelijke tijd die aan de uitvoering van de onderscheiden fasen van de Diensten wordt besteed door TOAK, waarbij een vast uurtarief wordt gehanteerd.

4.2. De prijzen worden steeds uitgedrukt in EURO en zijn exclusief BTW en/of enige andere bijkomende kosten. Onder bijkomende kosten wordt o.a. verstaan (doch niet limitatief); (i) aanvullende plannen; (ii) aanpassingen aan de plannen of visualisaties die niet in de offerte vermeld stonden, op vraag van de Klant; (iii) besprekingen via zoomcall/telefonisch alsook via mail-verkeer; (iv) aanpassingen naar 3D-visualisaties; (v) alle bijkomende (administratieve) diensten die verband houden met het Aanbod (zoals o.a. verplaatsingsvergoeding verrekend aan 0,30€/km); (vi) werfbezoeken waarbij minstens 1uur ter plaatse aanwezigheid wordt aangerekend (exclusief verplaatsingsvergoeding).

4.3. Het Aanbod zal een zo nauwgezet mogelijk beeld geven van de te verstrekken Diensten en de hierbij horende prijzen. TOAK behoudt zich het recht voor om elk gepresteerd bijkomend uur (zoals beschreven in artikel 4.2) te factureren aan de in het Aanbod vermelde uurtarief.

4.4. Na aanvaarding van de offerte, ontvangt de Klant (per fase) een voorschotfactuur, vooraleer de Diensten uitgevoerd worden. De factuur dient volledig te worden betaald binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen, vanaf de factuurdatum.

4.5. In geval van niet-betaling op de uiterste dag van de betalingstermijn, wordt de Klant aangemaand om binnen een termijn van zeven (7) weekdagen de betaling alsnog in orde te maken. In het geval dat de Klant de respijttermijn heeft miskend, is de Klant vanaf de datum van de wanbetaling van rechtswege en zonder aanmaning onderhevig aan de interestregeling zoals geregeld in de Wet Betalingsachterstand. Daarenboven en onverminderd de uitoefening van enige andere rechten met betrekking tot integrale schadevergoeding waarover TOAK beschikt, houdt de niet-betaling van de voorschotfactuur van een aanvaarde offerte een wanprestatie in in hoofde van de Klant, waarvoor de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd is van 10% op het openstaande bedrag, met een minimum van 250 EURO per factuur.

4.6. Onverminderd het voorgaande behoudt TOAK zich het recht voor om enige verdere uitvoering van de Diensten te schorsen, voorzover het openstaande bedrag en de bijkomende verschuldigde interesten en schadeloosstelling niet werden betaald.

 

Artikel 5 – Annuleren of wijzigen van de Overeenkomst 

Bij de aanvaarding van het Aanbod gaat de Klant akkoord met de uitvoering van de vermelde Diensten en gaat bijgevolg een betalingsverbintenis aan.

Het is enkel mogelijk om de nog niet gepresteerde Diensten te annuleren, in overleg en overeenstemming met TOAK. In dergelijk geval is TOAK gerechtigd om een forfaitaire annuleringskost aan te rekenen, ter waarde van 10% van de geannuleerde Diensten (zoals werd beschreven in de offerte/het Aanbod). Onverminderd het voorgaande, behoudt TOAK zich het recht voor om naast deze annuleringskost een eventuele bijkomende schadevergoeding te vorderen (zoals o.a. ten gevolge van winstderving door verschuiven plannen van andere klanten).

 

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst en verantwoordelijkheden Klant

6.1. TOAK voert de Diensten voortvloeiende uit het Aanbod naar diens beste inzicht en vermogen uit. Alle Diensten geleverd door TOAK zijn louter en alleen inspanningsverbintenissen. TOAK kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor het niet-bereiken van het specifieke resultaat dat de Klant beoogde.

6.2. TOAK dient voor de correcte prestatie van de Diensten, input en informatie te verkrijgen van de Klant. Dit middels de vragenlijst die door de Klant dient ingevuld en overgemaakt te worden, alsook de aanvullende Pinterestborden waarop de stijl van de Klant visueel wordt voorgesteld. Per fase worden er feedbackrondes voorzien, waarin de Klant (na eventuele aanpassingen) de uitvoering van de desbetreffende fase goedkeurt en akkoord geeft voor het aanvatten van de volgende fase. Na dit akkoord wordt de voorgaande fase als finaal gezien. De Klant kan hierop geen aanmerkingen meer maken.

6.3. In het geval dat de Klant nalaat de gevraagde informatie voor de uitvoering van de Diensten tijdig ter beschikking te stellen, zal TOAK genoodzaakt zijn de Diensten te schorsen, een en ander zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan de Klant. Enige kosten die voortvloeien uit het laattijdige ter beschikking stellen van noodzakelijke gegevens door de Klant, zijn voor diens rekening.

6.4. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de gegevens en informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Klant staat zelf garant voor de correcte maten en opmetingen van digitale plannen of voortkomende uit enige andere vorm van informatie, die zij overmaakt aan TOAK. TOAK zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen. TOAK is geenszins aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die te wijten is of voortvloeit uit de verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1. TOAK zal zich steeds inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en conform de normen van goed vakmanschap uit te voeren.

7.2. TOAK heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze Overeenkomst. TOAK heeft deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

7.3. TOAK is alleen aansprakelijk voor of gehouden tot schadevergoeding voor grove tekortkomingen aan zijn verplichtingen, dan wel voor haar opzet of bedrog. TOAK is niet gehouden tot enige aansprakelijkheid met betrekking tot de beoogde resultaten die de Klant voor ogen had in het kader van de gepresteerde Diensten.

7.4. In ieder geval is de aansprakelijkheid van TOAK beperkt tot directe schade, met uitsluiting van enige indirecte schade, zoals onder andere, maar niet beperkt tot: gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

7.5. De totale aansprakelijkheid van TOAK voortvloeiende uit de Overeenkomst zal in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat voor de Diensten die aanleiding hebben gegeven tot de directe schade, gefactureerd werd.

7.6. De Klant is volledig aansprakelijk voor enige schade die TOAK lijdt omwille van of voortvloeiende uit enige inbreuk van de Klant op haar verplichtingen onder de Overeenkomst.

 

Artikel 8 – Beëindiging

TOAK is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder hiertoe enige schadevergoeding te zijn verschuldigd, mits kennisgeving via aangetekende brief, eenzijdig te ontbinden indien de Klant:

 • zich schuldig maakt aan fraude;
 • ophoudt, of dreigt op te houden, met haar activiteiten;
 • haar betalingen staakt, aangifte van faillissement doet, failliet verklaard wordt of een aanvang neemt met een vereffenings- of gelijkaardige procedure;
 • na een respijttermijn van zeven (7) weekdagen vanaf de wanbetaling, nog steeds haar betalingsverplichtingen niet nakomt;
 • diens verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet nakomt, waardoor de verdere samenwerking onmogelijk wordt.

 

Artikel 9 – Online training/cursus

9.1. Om toegang te krijgen tot bepaalde online Diensten, waaronder online trainingen, dient de Klant op het online platform een account aan te maken. De Klant zal ervoor zorgen dat de informatie in het account steeds actueel en up-to-date is.

9.2. De toegang tot het gebruikersaccount en de online training is strikt persoonlijk. De toegang tot het account, accountgegevens en de inhoud van de training mogen geenszins gedeeld worden met derden.  

9.3. Bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens of de inhoud van de online training aan derden, zal de toegang tot het account/online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat TOAK de Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

9.4. Wanneer de Klant door gebruik te maken van zijn account, handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan TOAK, is deze laatste gerechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

9.5. De aangeboden online trainingen, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via de Website, via e-mail of via een online platform. TOAK biedt geen enkele garantie op enige vooruitgang of verbetering die de Klant voor ogen heeft, noch biedt zij enige garantie op resultaat. De beoogde resultaten van de Klant zijn steeds afhankelijk van diens inspanningen.

9.6. De Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online trainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor TOAK.

 

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrecht

 • Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website en online teaching platform en enige andere online producten eigendom zijn van TOAK en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 • TOAK verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld, gedurende de duurtijd van de Overeenkomst.
 • Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door TOAK te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. Het is de Klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan De Klant mag sluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.

 

Artikel 11 – Gegevensverwerking

 • Door het aanvaarden van een Aanbod, verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de Privacy policy van TOAK. Deze Algemene Voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de Privacy policy die toegankelijk is op de website (threeofakind.design).
 • Door het aanmaken van een account, aanvaardt de Klant zonder voorbehoud deze Algemene Voorwaarden. Daarnaast dient TOAK voor het aanmaken van het gebruikersaccount of het opmaken van bepaalde documenten, de persoonsgegevens van de Klant te

 

Artikel 12 – Geheimhouding

 • Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te Dergelijke geheimhoudingsplicht houdt in dat, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en

strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…, tenzij:

 • het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen;
 • het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen haar uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie;
 • het informatie betreft die partijen verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege;
 • één van de partijen informatie dient mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage.

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de Overeenkomst en vijf (5) jaar na beëindiging ervan (om welke reden ook).

 • Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze Overeenkomst geldt als een ernstige
 • In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 500,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.
 • De Klant erkent dat TOAK gerechtigd is om enige informatie mee te delen aan diens werknemers en/of onderaannemers, die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst en die er een directe kennis van moeten hebben voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 • De Klant erkent dat TOAK bepaalde info (meer specifiek, doch niet limitatief: wins, fails, foto’s, …) kan delen op haar sociale media kanalen, zonder vermelding naar de Klant zelf. De Klant dient uitdrukkelijk te laten weten wanneer hij/zij wenst dat TOAK bepaalde informatie niet openbaar

 

Artikel 13 – Varia

13.1. Een overmachtssituatie wordt aanzien als elke omstandigheid die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, niet te wijten is aan de wil of de schuld van de TOAK, onder andere, zonder dat deze opsomming limitatief is: technische problemen met de website of andere programma’s waar TOAK afhankelijk van is voor de levering van de Diensten, hacking, arbeidsconflicten, werkstakingen en uitsluitingen, transportmoeilijkheden, beperkingen vanwege de overheid, ernstige wijziging in de valutaverhoudingen, en dit zelfs indien deze omstandigheden zich zouden voordoen bij derde partijen waarop TOAK beroep doet in het kader van het leveren van haar Diensten.

In geval TOAK ingevolge een overmachtssituatie en omstandigheden buiten haar wil verhinderd wordt om de Overeenkomst, geheel of ten dele, uit te voeren, zal de uitvoering van onderhavige Overeenkomst worden opgeschort totdat de toestand van overmacht zal hebben opgehouden te bestaan, een en ander zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan de Klant.  TOAK zal de Klant zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van de overmachtssituatie.

Indien de opschorting meer dan zes (6) maanden heeft geduurd, kan TOAK de Overeenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen zonder daarbij tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn.

13.2. Voor zover TOAK afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan TOAK op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

13.3. Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, behelst de volledige overeenkomst tussen de partijen in verband met haar voorwerp en vervangt alle voordien tussen en/of namens hen gemaakte afspraken en/of uitgewisselde documenten.

Geen amendement dat de Overeenkomst wijzigt, er iets aan toevoegt of weglaat, of ze beëindigt, zal aan een partij kunnen worden tegengeworpen, tenzij het schriftelijk is opgemaakt en ondertekend door alle partijen.

13.4. Indien enige verbintenis in deze Overeenkomst onafdwingbaar of strijdig zou zijn met een bepaling van dwingend recht of de openbare orde, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen in de Overeenkomst niet beïnvloeden, en evenmin van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet strijdig is met dwingend recht of de openbare orde.

In dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw de ongeldige of onafdwingbare bepaling vervangen door geldige en afdwingbare bepalingen die de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zoveel mogelijk benadert met voor de partijen gelijkaardige economische gevolgen.

13.5. TOAK kan niet worden geacht afstand te hebben gedaan van een recht, aanspraak of vordering uit de Overeenkomst of betreffende een wanprestatie van de Klant, tenzij deze afstand schriftelijk is meegedeeld aan de Klant.

13.6. Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief onderworpen aan het Belgische recht en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van enig geschil dat voortvloeit uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.