ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij zijn: THREE OF A KIND BV,  met maatschappelijke zetel te Aarschotsesteenweg 75, 3110 Rotselaar, België, en ondernemingsnummer BE0743743441. 

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: hi@threeofakind.design of op het telefoonnummer: +32 476 72 47 71.

 

DEEL 1 – ALGEMEEN 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Aanbod:alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media ofwel via e-mail. 
 2. Dienst: de diensten die wij, Three of a Kind, leveren.
 3. Herroepingsrecht:het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 
 4. Ingangsdatum:de overeenkomst gaat in op de dag van de inschrijving bij de abonnementen, bij ondertekening van de overeenkomst of bij het aankopen van een product/dienst. 
 5. Klant:De ondernemer of consument die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
 6. Overeenkomst:de overeenkomst aangegaan tussen jij als Klant en wij.  
 7. Producten: de producten die wij, Three of a Kind, verkopen.
 8. Schriftelijk:de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 
 9. Websites:https://threeofakind.design/
 10. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze Algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij als Dienstverlener onze diensten aan jou, de Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, online programma’s, workshops, trajecten, memberships, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 

2.2. Deze Algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.3. De laatste versie van deze Algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. De Dienstverlener biedt de volgende Diensten aan:

 • Interieurdesign;
 • Graphic design;
 • Visualisaties;
 • Cursussen zowel B2B als B2C;
 • Coaching calls voor creatieve ondernemers of ondernemers in wording.

De Dienstverlener doet steeds een Aanbod via de Website, in combinatie met een persoonlijke offerte die wordt opgemaakt.  De prijzen staan steeds vermeld op de offerte. De prijzen worden uitgedrukt in euro, en worden steeds berekend op basis van de respectievelijke tijd die aan de uitvoering van de onderscheiden dienst(fas)en zal gespendeerd worden. Er wordt BTW aangerekend. De initieel vermelde tarieven zijn exclusief BTW, tenzij de Klant een consument is. Doch onderaan, bij de totaalsom, krijgt de Klant steeds het bedrag inclusief BTW te zien.

3.2. Ingeval van een Dienst waarbij met een offerte wordt gewerkt, zal na aanvraag de offerte met het concrete Aanbod (en de exacte aanbodprijs) worden opgemaakt en online kunnen worden ondertekend, via het programma Moneybird. Via dit programma heeft de Klant de mogelijkheid om optionele fases aan- of af te vinken, om zodoende een offerte te bekomen die geheel is aangepast naar de noden van de Klant.

Dit Aanbod blijft 30 dagen geldig. Is de offerte tegen de vervaldatum niet expliciet aanvaard noch afgewezen, wordt deze als aanvaard beschouwd. Het Aanbod wordt ook als aanvaard beschouwd als dit kon worden afgeleid, zoals bijvoorbeeld wanneer de Klant meewerkt aan de uitvoering van de Dienst.

3.3. De Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het Aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant het aanvaard, m.a.w. aankoopt, is het geldende Aanbod. 

3.4. De Dienstverlener kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat,  zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 

3.5. Bij aanvaarding van het Aanbod voor de levering van een Dienst of Product gaat de Klant ermee akkoord dat de Overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. De Klant-consument, ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht zodra er is uitgevoerd (indien dit van toepassing zou zijn).  

Diensten of Producten die via de Website worden aangekocht, dienen onmiddellijk en via de Website te worden betaald. Voor Diensten of Producten die niet meteen via de Website kunnen worden aangekocht, zal de Dienstverlener een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. 

 

Artikel 5 – Vergoeding:

5.1. Algemeen

5.1.1. De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen Dienst of het gekozen Product, en staan steeds vermeld op de offerte. De prijzen worden uitgedrukt in euro, en worden steeds berekend op basis van de respectievelijke tijd die aan de uitvoering van de onderscheiden dienst(fas)en zal gespendeerd worden. De initieel vermelde tarieven zijn exclusief BTW, tenzij de Klant een consument is. Doch onderaan, bij de totaalsom, krijgt de Klant steeds het bedrag inclusief BTW te zien.

Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra Producten/Diensten. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van de Klant. Hieronder vallen onder meer, doch niet limitatief, extra plannen of latere aanpassingen aan de plannen of visualisaties die niet in de offerte vermeld stonden (zoals bv.: aanpassing van geen-3D- naar 3D-visualisaties), of eventuele extra verplaatsingskosten. Concreet worden deze extra verplaatsingskosten verrekend aan 0,30€/km. Binnen elke fase is er 1 aanpassing mogelijk en de aanvraag hiervan zit inbegrepen in de prijs van die fase, verdere aanpassingen zijn extra aanpassingen die in regie zullen worden verrekend.

Besprekingen via zoomcall worden in regie verrekend aan 95€/uur. Voor werfbezoeken zal de verplaatsing vanaf de hoofdzetel worden meegeteld voor berekening van de prijs aan het uurtarief, en zal er steeds minstens 1uur ter plaatse aanwezigheid worden aangerekend.

5.1.2. Diensten of Producten die via de Website worden aangekocht, dienen onmiddellijk en via de Website te worden betaald. Voor Diensten of Producten die niet meteen via de Website kunnen worden aangekocht, zal de Dienstverlener een factuur sturen.


5.2. Facturatie en betaling

5.2.1. De Klant ontvangt een eerste voorschotfactuur voordat de Dienstverlener start met de uitvoering van de eerste en tweede fase, een tweede voorschotfactuur na afronding van die twee fases, enz.

De factuur dient te worden betaald binnen de 14 dagen. 

5.2.2. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, wordt een herinnering gestuurd via Moneybird. Deze herinnering verloopt na 10 dagen.

Na deze termijn volgt een tweede herinnering. Deze herinnering verloopt na 5 dagen.

Na deze termijn volgt een derde herinnering. Blijft betaling alsnog uit binnen 5 dagen, zal de Dienstverlener de vordering innen via een incassobureau en de wettelijke incassokosten in rekening brengen. Hierbovenop kunnen verwijlinteresten gevorderd worden vanaf de vervaldag van de factuur van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 150,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

 

Artikel 6 – Wijzigen of beëindiging van de overeenkomst 

6.1. Bij aanschaf van de Dienst gaat de Klant ermee akkoord dat het gehele project dient te worden betaald.

Evenwel is het mogelijk om de verdere uitvoering van de Overeenkomst te annuleren, maar dit kan dan slechts slaan op de fasen van de Dienstverlening waarvoor nog niet is betaald. Wanneer een voorschot is betaald voor een bepaalde fase, zullen die uren geleverd worden en deze kunnen niet worden terugbetaald. Dit staat er niet aan in de weg dat de Dienstverlener gerechtigd is op een eventuele bijkomende schadevergoeding, ingeval dat de annulering zulke schade met zich meebrengt (bv. winstderving door verschuiven plannen van andere Klanten).

6.2. De Dienstverlener is gerechtigd de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst voldoet. De Dienstverlener kan maar haar Diensten naar behoren uitoefenen wanneer de Klant aan zijn contractuele verplichtingen voldoet. 

 

Artikel 7 – Uitvoering van de Overeenkomst en vertantwoordelijkheden Klant

7.1. De Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde. De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt na bestelling en betaling van het toepasselijke voorschot.

7.2. De Dienstverlener kan haar werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de Klant alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt. Dit middels de vragenlijst die moet worden ingevuld alsook van alle elementen dienen voorzien te worden, en aanvullende Pinterestborden waarop hun stijl visueel is voorgesteld. Plannen worden bezorgd in correct formaat (PDF, dwg). De Klant staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Dienstverlener zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen. 

7.3. Wanneer de Klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Klant.

7.4. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt.

7.5. Er zijn feedbackrondes voorzien waarin de Klant de uitvoering van de fases kan goedkeuren en akkoord kan geven voor het starten met de uitvoering van de volgende fase. Na dit akkoord wordt de voorgaande fase als finaal gezien. De Klant kan hierop geen aanmerkingen meer maken.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid 

8.1. Algemeen

8.1.1. De Dienstverlener zal zich steeds inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De Klant erkent dat de Dienstverlener slechts een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting. 

8.1.2. De Dienstverlener heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze Overeenkomst. De Dienstverlener heeft deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 


8.2. Overmacht

8.2.1. De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Onder overmacht worden onder meer verstaan problemen met de Website (technische, hacking,…), ziekte of ander belet binnen het team, ook eventueel o.w.v. privésituaties. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal de Dienstverlener alsnog aan diens contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.


8.3.
Relaties met derden

8.3.1. Voor zover de Dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.


8.4.
Contractuele tekortkomingen

8.4.1. Indien bij het uitvoeren van de Overeenkomst een ernstige tekortkoming aan de Dienstverlener te wijten zou zijn kan de Klant haar schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. De Dienstverlener kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

8.4.2. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst (uitgezonderd schade ten gevolge van een opzettelijke fout of van niet-nagekomen essentiële verbintenissen uit de Overeenkomst).


8.5.
Eigen verantwoordelijkheid klant

8.5.1. De Dienstverlener staat de Klant bij. De Dienstverlener kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de beslissingen die de Klant zelf maakt i.v.m. zijn/haar zaak.

Artikel 9 –   Herroepingsrecht

9.1. Algemeen

9.1.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument een bestelling online plaatsen.  


9.2. Uitzonderingen: 

9.2.1. Het herroepingsrecht geldt niet voor de online cursussen en e-books. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de Overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming. 

9.2.2. Het herroepingsrecht geldt eveneens niet voor volledig uitgevoerde Diensten (zie ook 3.5.), noch voor de uitgevoerde Dienst(fas)en die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Opdrachtgever of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon, zoals de visualisaties en designs.

9.2.3. Het herroepingsrecht zal derhalve enkel gelden voor de Diensten die de Dienstverlener aanbiedt die niet bestaan uit online cursussen of e-books, en waarvoor nog geen werk is uitgevoerd dat persoonlijk aangepast is aan de individuele Klant (bv.: consumentenovereenkomst voor interieurdesign, graphic design of visualisaties zonder dat er al enige uitvoering heeft plaatsgevonden, of voor eventuele nog-niet-digitaal geleverde cursussen).


9.3. Uitoefening van het herroepingsrecht

9.3.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Dienstverlener via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de Overeenkomst te herroepen. Hiervoor kan de Klant het beschikbaar gesteld modelformulier gebruiken. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

9.3.2. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Dienstverlener alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de Overeenkomst te herroepen.

9.3.4. De Dienstverlener betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

 

Artikel 10 – Levering

10.1. De leveringstermijnen zijn afhankelijk van de gekozen Dienst en verschillen van project tot project, en van Klant tot Klant. Factoren die de leveringstermijn kunnen beïnvloeden zijn onder meer: leveringen van aannemers, reacties en feedback van de Klant.

10.2. De Dienstverlener zal evenwel steeds de vooropgestelde planning voor het project via PDF bezorgen aan de Klant (of indien gewenst, via dwg). De Diensten zullen worden uitgevoerd zoveel als redelijkerwijze mogelijk overeenkomstig deze planning, en op de wijze zoals afgesproken bij het sluiten van de overeenkomst.

Technische documenten kunnen worden aangeleverd in Excel, grafische bestanden in AI, PNG, JPEG of Illustrator.

10.3. Vertragingen in de levering kunnen voorkomen door onder meer: niet-tijdig aanleveren van documenten door Klanten of architect, niet-tijdige betaling, laattijdige feedback van de Klant, vertragingen bij de aannemer(s). Wanneer de bezorging voor de Klant significante vertraging oploopt, ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging buitenproportioneel langer duurt dan voorzien, heeft de Klant het recht de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Dit geldt tenzij de Klant zelf enig aandeel heeft in deze vertraging en behoudens het bepaalde in 10.4. en behoudens overmacht.

10.4. Er wordt in elk geval niet geleverd voordat de voorschotfactuur met betrekking tot de uit te voeren fases betaald is.

 

Artikel 11 – Betwistingen 

11.1. De Klant wordt verzocht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde Diensten of Producten binnen de 2 weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan de Dienstverlener. Klachten na een termijn van één maand kunnen in het geheel niet meer in aanmerking worden genomen.

11.2. Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een aangeleverd Product, dan komt de Klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

11.3. De klant kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumenten-ombudsdienst van de Federale Overheid, via deze link:       http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

 

Artikel 12 – Gebruikersaccount voor online trainingen 

12.1. Om toegang te krijgen tot bepaalde online Diensten, waaronder online trainingen, dient de Klant op het online platform een account aan te maken. De Klant zal ervoor zorgen dat de informatie in het account steeds actueel en up-to-date is. Daarnaast zal de Klant ook zorgen voor een veilig en uniek wachtwoord. 

12.2. Toegang tot het gebruikersaccount is strikt persoonlijk. De toegang tot het account, accountgegevens en inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden. 

12.3. Bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden, zal de toegang tot de account voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat de de Dienstverlener de Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is. 

12.4. Wanneer de Klant zou handelen in strijd met deze Algemene voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan de Dienstverlener dan is de Dienstverlener gerechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

 

Artikel 13 – Online trainingen

13.1. Toegang tot online trainingen is persoonlijk. Toegang tot de online trainingen of de inhoud van de trainingen mogen niet gedeeld worden met derden.

13.2. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online training met derden, wordt de toegang de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat de Dienstverlener Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

13.3. De Dienstverlener heeft de online trainingen ontworpen naar aanleiding van haar ervaring en kennis. Met de online trainingen wenst de Dienstverlener de Klant de nodige tools bij te brengen. 

13.4. De aangeboden online trainingen, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via de Website, via e-mail of via een online platform. 

13.5. De Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online trainingen.

13.7. De Dienstverlener biedt geen garantie op enige vooruitgang of verbetering, noch biedt zij enige garantie op resultaat. De resultaten zijn steeds afhankelijk van de inspanningen van de Klant. 

13.8. De Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online trainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de Dienstverlener. 

 

Artikel 15 – Intellectuele eigendomsrecht 

15.1. Door acceptatie van deze Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant  dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de Website en online teaching platform en Producten eigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

15.2. De Dienstverlener verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de Overeenkomst. 

15.3. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 

Het is de Klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De Klant mag sluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik. 

15.4. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke Overeenkomst. 

 

Artikel 16 – Gegevensverwerking 

16.1. Door het aanvaarden van een Aanbod,  verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de Privacy policy van de Dienstverlener. Deze Algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de Privacy policy die toegankelijk is op de Website.  

16.2. Door het aanmaken van een account, aanvaardt de Klant zonder voorbehoud deze Algemene voorwaarden. Daarnaast moet de Dienstverlener voor het aanmaken van het gebruikersaccount of het opmaken van bepaalde documenten de persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in de privacy policy.  

 

Artikel 17– Geheimhouding 

17.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…, tenzij:

 • het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen 
 • het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen haar uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie, 
 • het informatie betreft die partijen verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege, 
 • één van de partijen informatie dient mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage.

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna. 

17.2. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze Overeenkomst geldt als een ernstige fout.

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 1.500,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

17.3. De Klant erkent dat de Dienstverlener bepaalde info (meer specifiek, doch niet limitatief: wins, fails, foto’s, …) kan delen op haar sociale media kanalen. De Klant dient uitdrukkelijk te laten weten wanneer hij/zij wenst dat de Dienstverlener bepaalde informatie niet openbaar maakt.

 

Artikel 18 – Algemeen 

18.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij

18.2. Wanneer een bepaling uit deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

18.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener gelegen is.