PRIVACYBELEID

In deze privacy policy leg ik, THREE OF A KIND BV, je uit op welke wijze ik jouw persoonsgegevens zal verwerken en welke rechten jij hebt als klant.

THREE OF A KIND BV hecht veel belang aan jouw vertrouwen en dus ook aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Je vindt daarom hieronder ons privacy-beleid, dat van toepassing is op de website en op de relatie tussen THREE OF A KIND BV en jou, als (potentiële) klant. 

 

Wie ben ik?

THREE OF A KIND BV, met maatschappelijke zetel te Aarschotsesteenweg 75, 3110 Rotselaar, België en met ondernemingsnummer BE0743743441 is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Je kan contact met ons opnemen via volgende gegevens:

 • Per post: Aarschotsesteenweg 75, 3110 Rotselaar, België
 • Per e-mail: hi@threeofakind.design
 • Per telefoon: +32 476 72 47 71

 1. Over welke gegevens gaat het?

Wanneer je met ons contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefonisch of via het contactformulier op onze website, dan worden jouw gegevens en de informatie die je ons meedeelt door ons verzameld. Dit gebeurt via mail, website, SimplyBookMe (boekingssysteem), Google forms of variant online formulieren, ConvertKit en Flodesk, Moneybird (facturatietool), Instagram of Facebook via DM, Google Doc, Canva, grondplannen. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Voornaam en familienaam;
 • E-mailadres;
 • GSM-nummer;
 • Foto’s, video’s en bestaande toestand;
 • Facturatiegegevens (adresgegevens + BTW-nummer);
 • Bedrijfsgegevens nuttig voor educatieve doeleinden of coaching;
 • financiële budgetten of overzichten van aannemers en architecten.

Via haar website noch dienst heeft THREE OF A KIND BV de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, zonder toestemming van ouders of voogd. Ze kan echter de leeftijd van websitebezoekers niet controleren, waardoor het ouders aangeraden wordt om bij de online activiteiten van hun kinderen betrokken te zijn, indien zij niet wensen dat er gegevens over hun kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, kan contact worden opgenomen via de bovenstaande contactgegevens, waarop de informatie wordt verwijderd.

THREE OF A KIND BV neemt soms ook besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, dus zonder een menselijke tussenkomst, over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

 1. Voorwaarden

In volgende gevallen worden jouw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:

 • mits jouw expliciete toestemming,
 • indien dit nodig is om een door jou gevraagde dienst te verlenen,
 • indien dit wettelijk verplicht is,
 • indien een legitiem belang dit verantwoordt.

 1. Voor welk doel?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat THREE OF A KIND BV het nodige kan doen voor de dienstverlening die zij aanbiedt en uitvoert (bv. opsturen facturen, communicatie, uitsturen e-mails, educatieve doeleinden of coaching, opmaken grondplannen, verwerking betalingen, contractbeheer, klantenanalyse). Daarnaast worden jouw gegevens ook eventueel gebruikt voor eigen marketingdoeleinden, zoals het versturen van een nieuwsbrief of om je op de hoogte te brengen van interessante nieuwigheden die zich voordoen bij THREE OF A KIND BV.

 1. Duur?

Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening. Persoons- of bedrijfsgegevens worden bewaard in onze systemen, en plannen in onze Cloud server, tot jij verzoekt tot verwijdering. Jouw facturatiegegevens worden 7 jaar bewaard omdat de wet dit voorschrijft.

 1. Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

THREE OF A KIND BV is zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd. Onze systemen zijn enkel toegankelijk via een login en mits goedkeuring van onder andere de verantwoordelijke voor automatisaties/systemen en de office manager.

Alle plannen van klanten zijn toegankelijk via de server van THREE OF A KIND BV. Enkel medewerkers en freelancers voor de desbetreffende projecten hebben hier toegang toe, via uitnodiging van de office manager.

 1. Worden jouw gegevens gedeeld met derden?

Jouw persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld in het kader van de activiteiten van THREE OF A KIND BV. Zo dienen wij namelijk beroep te doen op een aantal dienstverleners in het kader van het verstrekken van onze diensten, bijvoorbeeld een software-leverancier, boekhouder, enz. In dit kader kunnen gegevens worden gedeeld met interieur- of grafisch freelancers, met een Virtual Assistant, de verantwoordelijke voor automatisaties/systemen, en/of stagairs en IBO-contractanten. Daarnaast is het ook mogelijk dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden ten gevolge van wettelijke verplichtingen.

Jouw persoonsgegevens worden evenwel nooit met derden gedeeld buiten dit kader om, zoals bijvoorbeeld voor marketing- of commerciële doeleinden.

 1. Welke rechten heb jij?

Conform de geldende wettelijke bepalingen heb je volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • recht op intrekking van jouw toestemming;
 • recht op inzage en/of kopiename;
 • recht op aanpassing of rectificatie;
 • recht op gegevensuitwissing of het recht op vergetelheid;
 • recht van bezwaar;
 • recht op overdraagbaarheid.

Je kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen of door contact op te nemen via mail met THREE OF A KIND BV. Binnen een termijn van 30 dagen word je per kerende gecontacteerd.

Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos, behalve indien jouw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan jouw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van jouw verzoek.

Verwijdering van plannen is enkel evenwel mogelijk wanneer de auteursrechten worden overgekocht.

 1. Klachtmogelijkheden

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds contact met ons opnemen en heb je ook de mogelijkheid om:

 • je te richten tot de toezichthoudende autoriteit. De gegevensbeschermingsautoriteit is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35. Je kan de autoriteit tevens contacteren per telefoon (02/274.48.00), per fax (02/274.48.35), per e-mail (contact@apd-gba.be) en via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen en/of
 • indien je schade lijdt, kan je je wenden tot de bevoegde rechtbank.

 1. Slotbepaling

Deze verklaring is van toepassing vanaf  27/10/2021.

THREE OF A KIND BV behoudt zich het recht voor het privacy-beleid eenzijdig te wijzigen. Je kan de meest recente versie van het privacy-beleid steeds terugvinden op de website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking. Een nieuwe versie van deze verklaring die grondig verschilt van een eerdere versie zal jou actief ter kennis worden gebracht.

 1. Bevoegdheidsbeding 

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied Leuven zijn exclusief bevoegd.